Home - Foto

Resia (Via Paese Vecchio)
11/08/2016 Resia (Via Paese Vecchio)

Targa a ricordo degli artiglieri caduti
1 2 3 4 5